MONIKA POLONYIOVÁ


Kniha „Moc každodennej svätej omše“ vo mne už svojím názvom vyvolala zvedavosť a túžbu zakúsiť jej tajomstvo opäť nanovo aj na svojej koži a tak ma motivovala ku jej každodennému prežívaniu. Autor nás v knihe prevádza liturgickým rokom, poukazuje na prepojenie svätej omše a úcte k svätým, na dôležitosť každodenného pokánia či sýtenia sa Božím slovom a približuje aj ďalšie nesmierne dôležité časti svätej omše.

Svätá omša, ako spomína v knihe jej autor, nám pomáha osvojiť si tu a teraz Ježišov životný štýl a tak sa postupne viac a viac zjednocovať s Kristom. Ghezzi nás pozýva vnoriť sa hlbšie do tajomstva svätej omše a neprežívať ju ako celoživotnú povinnú rutinu, ale objaviť v nej tajomstvo súhry malých – veľkých vecí, ktoré sú bežným očiam často neviditeľné. 

Počas jedného rozhlasového rozprávania o svätej omši a Eucharistii sa jeden kňaz raz vyjadril, že rovnako ako by bolo naše telo mŕtve keby v ňom necirkulovala fyzická krv, tak je aj naše duchovné telo mŕtve, keď v ňom necirkuluje Kristova krv. Táto myšlienka sa mi vryla veľmi hlboko do srdca a spája sa mi s bohatými opismi skúseností autora, ktorý sám už osem rokov pravidelne navštevuje svätú omšu. Podobné hlboké skúsenosti opisujú aj členovia Spoločenstva každodennej svätej omše pri kostole sv. Márie Magdalény, ktorí sú v knihe citovaní, ako aj Benedikt XVI., ktorý o Eucharistii vypovedá : „Adorácia sa počas svätého prijímania stáva zjednotením a vstupuje do nás Ježišova dynamika, ktorá sa usiluje šíriť smerom navonok k druhým, až kým nenaplní celý svet.“

V kontexte týchto myšlienok sa nám jasne ukazuje, že žiť kresťanský život a vieru bez pochopenia a hlbokého prežívania každodennej svätej omše a častého svätého prijímania je pre horlivého kresťana skutočne nemožné. Len s Ježišom v nás sa môžeme nechať premieňať na jeho čoraz slávnejší obraz tu na zemi. Bez neho v nás sme len jeho slabou karikatúrou. Vlažným kresťanom snažiacim sa  žiť z vlastných síl síce možno dobrý, no nie príliš svätý život bez záväzkov. Žiť len s občasnou či „povinnou“ svätou omšou, bez hlbšieho poznávania toho na ktorého sa chceme podobať, sa snáď ani nedá. Žiť sväto bez samotného pôvodcu svätosti je totiž viac ako nemožné.

Viac o knihe Moc každodennej svätej omše nájdete tu.